Terug naar overzicht

Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie

DW Property heeft als doelstelling om diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand en gelijke beloning voor gelijk werk te bevorderen. Om te monitoren of het beleid in de praktijk ook goed werkt, wordt met regelmaat een “Diversiteit en Loonkloof” analyse uitgevoerd.

“Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen onze organisatie sterker en veerkrachtiger maken. DW Property staat voor gelijke kansen voor iedereen. Wij streven naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden erkend, gewaardeerd en positief ingezet.” Jan Willem Weissink, CEO DW Property

Leeftijdsgroepen

De opbouw van de leeftijdsgroepen binnen DW Property is vergelijkbaar met de leeftijdsverdeling van de gehele beroepsbevolking in Nederland en Duitsland. Wij stimuleren de instroom van jonge professionals en bieden ruime mogelijkheden om zich zo breed mogelijk verder te ontwikkelen. Anderzijds hechten wij belang aan het behoud van kennis en ervaring en proberen wij ervaren professionals voor onze organisatie te behouden door het faciliteren van kennis en ontwikkeling en het aanbieden van groeimogelijkheden.

Verdeling man-vrouw

Onze Raad van Commissarissen bestaat voor de helft uit vrouwen. Het aandeel vrouwen binnen het bestuur van de organisatie is sterk toegenomen ten opzichte van 2022 en is nagenoeg in lijn met de verdeling in de organisatie als geheel. Deze is echter heel iets lager dan de verdeling in de gehele onderneming door het relatief kleine aantal bestuurders en het lage personeelsverloop. Het aandeel vrouwen binnen het bestuur van DW Property ligt wel significant boven het door GRESB in 2022 gerapporteerde diversiteitspercentage. Het gehele personeelsbestand van de Nederlandse en Duitse organisaties bestaat in 2023 voor bijna de helft uit vrouwen. Ons aandeel vrouwenparticipatie is daarmee hoger dan de in 2022 door GRESB gerapporteerde genderdiversiteit.

Loonkloofanalyse

DW Property maakt geen onderscheid in de beloning van man en vrouw. Het aantal medewerkers binnen de organisatie als geheel is echter beperkt. De medewerkers zijn verdeeld over twee landen, vijf afdelingen, die wederom uit vier functieniveaus bestaan. Hierdoor is er onvoldoende basis om een functie-specifieke analyse te maken.

Ambitie

DW Property streeft ernaar om tot een evenredige verdeling van mannen en vrouwen in alle functies te komen. Gedurende 2023 zijn beschikbaar gestelde bestuursfuncties met name door vrouwelijke kandidaten ingevuld (interne doorstroming en externe rekrutering) waardoor de diversiteit binnen het bestuur verder is toegenomen. DW Property streeft ernaar deze ontwikkeling voort te zetten binnen alle functie- en leeftijdsgroepen. Hieraan wordt actief gewerkt.

Onze MVO projecten